KOMUNIKAT BURMISTRZA LUBRAŃCA - nowe uchwały śmieciowe PDF Drukuj Email

Burmistrz Lubrańca informuje, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lipca 2016 r. Radni podjęli pakiet uchwał na nowo regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lubraniec. Podjęte uchwały związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87).Zgodnie z art. 11 wyżej cytowanej ustawy , dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m. in. art. 4; art. 6l; art.6n; art. 6r ust. 3 I 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

W związku z powyższym konieczne było przygotowanie nowych uchwał. Znowelizowana ustawa narzuca zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i jednocześnie dopuszcza zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych niesegregowanych odpadóww komunalnych w tym pozostałości po segregacji oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko – wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych w tym pozostałości po segregacji oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza. W podjętych uchwałach (regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec oraz szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zachowano dotychczasową częstotliwość odbioru odpadów komunalnych raz w miesiącu na terenach wiejskich, natomiast na terenie miejskim dostosowano częstotliwość do wymogów ustawy.

Zmiany związane ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów będą obowiązywały w gminie Lubraniec od 1 stycznia 2017 r.

W Uchwale Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016 roku określono tryb i sposób zgłaszania przeze właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchoości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Stosownie do zmiany zapisów art. 6l ust.1wyżej wspomnianej ustawy zaistniała konieczność doprecyzowania sposobu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości tzn. wskazania czy opłata ma być uiszczana z dołu czy z góry. Nowo podjęta uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowuje dotychczasowe przyjęte terminy wnoszenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodano jedynie wskazanie, iż należną opłatę uiszcza się z góry.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian, czyli wpłacamy opłatę u sołtysów, inkasentów miejskich, w kasie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr:

 25 9559 0004 0000 3043 2000 0003

w odstępach kwartalnych w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, bez wezwania w następujących terminach:

 • za I kwartał do 15 marca,
 • za II kwartał do 15 maja,
 • za III kwartał do 15 września,
 • za IV kwartał do 15 listopada.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/226/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Nr XXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Lubrańcu przyjęła na terenie Gminy Lubraniec metodę naliczania od mieszkańca, i wysokość tej opłaty wygląda następująco.

a) 16,00 zł od mieszkańca jeśli nie chce on segregować selektywnie odpadów

b) 8,00 zł od mieszkańca , który segreguje odpady w sposób selektywny

c) 7,00 zł od mieszkańca, który segreguje odpady w sposób selektywny ze złożonym oświadczeniem o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku

Stawki opłat z pozycji b i c różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w ten sposób, ze opłata dla piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi:

a) 7,00 zł od mieszkańca , który segreguje odpady w sposób selektywny

b) 6,00 zł od mieszkańca, który segreguje odpady w sposób selektywny ze złożonym oświadczeniem o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem rady gminy jest określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: a) sposobu ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, b) rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o sposobie, terminach i miejscu składania deklaracji.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) została wprowadzona zmiana do art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Przepis stanowiący o zasadach skorygowania deklaracji przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty został zastąpiony zapisem„Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji”. Zmiana sprowadza się zatem do braku obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji.

Rada Miejska nie może zatem nakładać na właścicieli nieruchomości, w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji.

NOWA DEKLARACJA

Od 23 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W formularzu zaktualizowano podstawy prawne Uchwałą Nr XVIII/116/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościpołożonych na terenie Gminy Lubraniec W związku z powyższym poprzedni wzór deklaracji przestaje obowiązywać. Druki nowych deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pokój nr 29

UWAGA!  Nowy formularz dotyczy wszystkich deklaracji składanych od dnia 23 sierpnia 2016 r. Wcześniejsze deklaracje są ważne i nie wymagają zmian.

Kiedy należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Lubrańca deklarację o wysokości opłaty za gospodaropwanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, będących podstawą do ustalenia wysokosci opłaty tj. Zmiany liczby osób mieszkajacych w danej nieruchomości (tj. urodzenia, zgonu lub zmiany miejsca zamieszkania) należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastapiła zmiana.

Do pobrania:

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY - edytowalny

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY - pdf

Poniżej wzór, jak prawidłowo wypełnić deklarację:

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY - pdf

Kto z Państwa nie będzie segregował śmieci w deklaracji część G.OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW zaznacza pozycję NIE. Wówczas obowiązuje stawka 16,00 zł od osoby miesięcznie.

Jeżeli Państwo będziecie segregować śmieci w deklaracji część G. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW zaznacza pozycję TAK i złożycie oświadczenie że odpady zielone i odpady biodegradowalne będziecie zbierać do pojemników lub worków i oddawać firmie odbierającej odpady. Wówczas obowiązuje stawka 8,00 zł od osoby miesięcznie. Natomiast od piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkałej na nieruchomości obowiązuje stawka 7,00 zł od osoby miesięcznie.

Jeżeli Państwo będziecie segregować śmieci w deklaracji część G. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW zaznacza pozycję TAK i złożycie oświadczenie że odpady zielone i odpady biodegradowalne będziecie kompostować we własnym kompostowniku. Wówczas obowiązuje stawka 7,00 zł od osoby miesięcznie. Natomiast od piątej i każdej kolejnej osoby osoby zamieszkałej na nieruchomości obowiązuje stawka 6,00 zł od osoby miesięcznie.

Kompostownik jest to urządzenie sanitarne, określone wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, odległości urządzeń sanitarno – gospodarczych powinny wynosić co najmniej:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludz i- 5m przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej.
 • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2m Kompostownik jest to dół, skrzynia, pryzma lub zakupiony właściwy pojemnik, w którym odpady biodegradowalne ulegają rozkładowi, a później możemy ten kompost zagospodarować na swojej działce.

Chciałbym, aby jak najwięcej osób kompostowało odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, dlatego, że jest to odpad najłatwiejszy do zagospodarowania, a po co płacić za coś co możemy na własne potrzeby sami zagospodarować.

Uwaga! Deklarację składają właściciele nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Wyjątek stanowią budynki wielolokalowe, gdzie deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań. W tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie wspólnoty lub zarządcy budynku.

Jeśli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, Burmistrz Lubrańca określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Decyzja o wysokości opłaty zostanie wydana także w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji (np. znaczna rozbieżność pomiędzy podana liczbą osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości a danymi z ewidencji ludności).

Uwaga! Urząd Miejski w Lubrańcu nie będzie wysyłał (wystawiał) Mieszkańcom żadnych faktur ani powiadomień o konieczności dokonania opłaty.

W przypadku braku dokonania opłaty przez właściciela nieruchomości, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiamy treść obowiązujących uchwał :  


Co i jak należy segregować?

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: papier i tektura, (w tym opakowania gazety i czasopisma) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, folie i worki po nawozach sztucznych, popiół.

Uwaga! Na terenie Gminy Lubraniec odpady komunalne zbiera się selektywnie bezpośrednio w miejscu ich powstania w pojemnikach lub workach systemem segregacji odpadów z podziałem na frakcję suchą, mokrą, komunalną oraz popiół.

Do odpadów komunalnych frakcji suchej zalicza się: powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. W przypadku frakcji suchej, do pojemników lub worków przeznaczonych na te odpady należy wrzucać:

a) papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, katalogi, ulotki,

b) metale, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych,

c) tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, puste butelki typu PET (niezakręcone, zgniecione), zakrętki, opakowania plastikowe po kosmetykach, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, oczyszczone z resztek żywności opakowania plastikowe, woreczki i reklamówki foliowe,

d) szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, szklane opakowania po kosmetykach, szkło kolorowe,

e) opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach, mleku.

Odpady frakcja sucha należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości, a w terminach odbioru odpadów określonych harmonogramem udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów suchych zapewnia właściciel nieruchomości.

Do odpadów komunalnych frakcji mokrej zalicza się: powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. W przypadku frakcji mokrej, do pojemników lub worków przeznaczonych na te odpady należy wrzucać:

a) ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki obierki warzyw i owoców, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości filtry po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach,

b) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w tym: mokry i zabrudzony papier mokry i zabrudzony karton bez dodatków innych materiałów np. folii

c) odpady zielone w tym: części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów przydomowych, ziemia kwiatowa, skoszona trawa, liście, pocięte gałązki,

d) inne odpady ulegające biodegradacji w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne.

Odpady frakcja mokra ulegające biodegradacji oraz odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, i ogródków przydomowych należy zbierać:

a) w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości a w terminach odbioru odpadów określonych harmonogramem udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Pojemniki lub worki do zbierania frakcji mokrej zapewnia właściciel nieruchomości.

b) odpady mokre biodegradowalne można gromadzić w przydomowych kompostownikach,

c) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Do frakcji komunalnej zalicza się: pozostałości po segregacji odpadów, których nie można zaliczyć do frakcji suchej i mokrej. W przypadku frakcji komunalnej do pojemników należy wrzucać: szkło ozdobne w tym kryształy, szkło żaroodporne,porcelanę ceramikę, lustra, stłuczone szkło, strzykawki i inne artykuły medyczne, tubki po paście, pieluchy (pampersy), podpaski, wata, niedopałki papierosów, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, gumy (nie opony), skóry, mokre i zabrudzone folie.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są to: odpady frakcji suchej i mokrej gromadzone w jednym pojemniku .

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i w przypadku osób segregujących frakcję komunalną należy gromadzić w pojemniku, który zostanie dostarczony właścicielowi nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne, ustawionym na nieruchomości, w terminach określonych harmonogramem udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

Popiół z budynków mieszkalnych ogrzewanych paliwem stałym należy gromadzić:

a) w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach o pojemności 110l ustawionych na nieruchomości, w terminach określonych harmonogramem udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,

b ) w zabudowie wielolokalowej w kontenerach typu KP-7 ustawionych na nieruchomości, w terminach określonych harmonogramem udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

Do gromadzenia popiołu pojemnik zapewnia właściciel nieruchomości.

c) poza harmonogramem za każdym razem kiedy zachodzi potrzeba pozbycia się odpadu popiół, samodzielnie własnym transportem można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Uwaga! Pojemniki, kontenery i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu w nich gromadzonego. Przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktów ich sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015r.,poz. 687 z póź. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady, bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Lubraniec. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 188 z późn. zm.) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary, lub masę, w typowych pojemnikach), zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające podczas prac remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu. Folie po kiszonkach i worki po nawozach należy samodzielnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu.

Szanowni Państwo.

Ustawodawca nakłada obowiązek segregowania odpadów komunalnych. Gmina musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów segregowanych. W przypadku nie osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na Gminę zostanie nałożona kara finansowa.

Dlatego wprowadziliśmy kompostowniki, aby odpady biodegradowalne samemu zagospodarować, a nie płacić firmie za odbiór i zagospodarowanie. Szanowni Państwo segregujmy odpady, to naprawdę się opłaca.

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec odbiera firma

TONSMEIER Centrum sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

i

Firma Usługi Komunalne

Józef Rosołowski

z siedzibą Kolonia Piaski 32, 87-890 Lubraniec

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu,

87–880 Brześć Kujawski.

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

 • 2013 wyniósł 14,7%
 • 2014 wyniósł 25 %
 • 2015 wyniósł 23,3%

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:

 • 2013 wyniósł 100%
 • 2014 wyniósł 100%
 •  2015 wyniósł 100%


3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

 • 2013 wyniósł 8,2 %.
 • 2014 wyniósł 1,4%
 • 2015 wyniósł 2,7%


4. Informacja o punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Lubraniec funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o w Lubrańcu. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Lubrańcu na działce oznaczonej numerem 694/17 (obręb Miasto Lubraniec) ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Lubraniec w zakresie przyjmowania:

1) przeterminowanych leków;

2) chemikaliów;

3)zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów zielonych;

9) popiołu.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

jest czynny w każdy roboczy piątek - w godz. od 8:00 do 18:00;

Uwaga! Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zabrania się dostarczać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec oraz Uchwałą Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Lubraniec. Firmą, która będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Firma TONSMEIER Centrum sp. z o.o. w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno lub do punktów sprzedaży. Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: ZUHIP RTV AGD z siedzibą w Lubrańcu Aleja Lipowa 1, 87-890 Lubraniec

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2016 roku na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy:

 

TONSMEIER  Centrum Sp. z o.o. Kutno

Filia 62-600 Koło

ul. Sosnowa 1

 

Przedstawiamy harmonogram z dokładnymi terminami odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubraniec na 2017 rok od właścicieli nieruchomości zamieszkałych..

Nowy harmonogram z dokładnymi terminami odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 Witamy na stronie Gminy i Miasta Lubraniec
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.